14. Tôi muốn chia sẻ ứng dụng MISA Support cho bạn bè thì làm như thế nào?

Để chia sẻ ứng dụng MISA Support tới bạn bè, thực hiện.

  • Nhấn tab Tài khoản, nhấn Giới thiệu cho bạn.

  • Chọn hình thức muốn chia sẻ để gửi ứng dụng đến bạn bè.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự